Adatvédelmi tájékoztató

Bevezetés

A Közös Ország Mozgalom (a továbbiakban: „Mozgalom”) szervezője a Közös Ország Alapítvány (a továbbiakban: „Alapítvány”). Az Alapítvány számára kiemelt fontosságú a vele kapcsolatba lépő személyek által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A Közös Ország Alapítvány az érintettek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

Az Alapítvány jelen adatkezelési tájékoztató megalkotásával és honlapján történő, mindenki számára hozzáférhetővé tételével tesz eleget az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-ban (a továbbiakban: „Infotörvény”) foglalt előzetes tájékoztatási kötelezettségének az érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Az Alapítvány, mint adatkezelő törekszik arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztató világosan és érthetően fejezze ki az adatkezelési szabályokat, szükség esetén példákkal illusztrálja azokat annak érdekében, hogy az érintett (érintett az, akinek a személyes adatait az adatkezelő kezeli, azaz Ön) megfelelően tájékozottan tudjon dönteni arról, hogy személyes adatai kezeléséhez önkéntes hozzájárulását adja, vagy sem.

Jelen adatkezelési tájékoztató az Infotörvényben, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásaiban, – különös tekintettel az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló 2015. szeptember 29-én kiadott ajánlásában – foglalt követelményekre tekintettel, azok betartásával készült.

1. Adatkezelő megnevezése

Közös Ország Alapítvány

Székhely: 1071 Budapest, Dózsa Gy. út 80. I./1/a.
Nyilvántartási szám: 14-01-0003344
Adószám: 18650507-1-42
E-mail: [email protected]
Honlap: https://kozosorszagmozgalom.hu/

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelő által végzett adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozik (a továbbiakban: Infotv.). Az Infotv. hatályos szövege elérhető az alábbi linken keresztül:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

3. A hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-122629/2017.

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A kezelt adat Az adatkezelés célja
e-mail cím az Alapítvány az Ön által megadott e-mail címre küldi rendszeres időközönként a Mozgalommal kapcsolatos eseményekről, összejövetelekről, újdonságokról szóló híreket tartalmazó online hírleveleket
név nevének megadása azért szükséges, hogy az e-mail címére küldött hírlevélben az Alapítvány személyesen szólítsa meg

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama

Az Alapítvány a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az [email protected] e-mail címre küldött üzenetében, valamint postai úton a Közös Ország Alapítvány székhelyére (1071 Budapest, Dózsa Gy. út 80. I./1/a.) címzett levelében bármikor visszavonhatja.

4. A csatlakozási kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó adatkezelés

Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-122630/2017.

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az alábbi adatok megadása szükséges (kötelező), amennyiben csatlakozni kíván a Mozgalomhoz:

A kezelt adat Az adatkezelés célja
e-mail cím az Ön e-mail címe az Önnel történő kapcsolattartáshoz szükséges
név az Ön neve azonosításához, illetve az Önnel történő kapcsolatfelvételhez szükséges
annak a településnek, illetve országnak a neve, ahol Ön él a település nevének a megadására azonosítása érdekében, valamint azért van szükség, hogy az Alapítvány olyan híreket, tájékoztatást oszthasson meg Önnel, amely Önt érinti

Az alábbi adatok megadása az Ön szabad döntésén múlik:

A kezelt adat Az adatkezelés célja
telefonszám az Ön telefonszámára az Önnel történő közvetlen és gyors kapcsolattartásra van szükség
mely területen vállalna szívesen önkéntes munkát a mozgalomban ennek az adatnak a megadására azért van szükség, hogy az Alapítvány olyan területen megjelenő önkéntes feladat ellátásával keresse meg, amelyen Ön szívesen vállalna munkát
milyen rendszerességgel tudna segíteni ennek az adatnak a megadására azért van szükség, hogy az Alapítvány a Mozgalom szervezését az igénybe vehető humán erőforrásaira tekintettel tudja végezni
ha részt tud vállalni vidéki eseményeink valamelyikén, elsősorban mely településeken ennek az adatnak a megadására azért van szükség, hogy az Alapítvány az Ön által megadott településeken tartandó rendezvényekről értesíthesse Önt
mi az, amihez ért, milyen készségekkel rendelkezik ennek az adatnak a megadására azért van szükség, hogy az Alapítvány felmérje a Mozgalomhoz csatlakozók készségeit és olyan feladatokkal keresse meg Önt, amelyet előre láthatólag képes elvégezni
mit remél a Közös Ország Mozgalomtól, mi motiválta a mozgalomban való aktív részvételre véleményének, kritikai észrevételeinek, motivációinak kifejtésével a Mozgalom épülését segíti

4.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

4.3. Az adatkezelés időtartama

Az Alapítvány a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az [email protected] e-mail címre küldött üzenetében, valamint postai úton a Közös Ország Alapítvány székhelyére (1071 Budapest, Dózsa Gy. út 80. I./1/a.) címzett levelében bármikor visszavonhatja.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az adatkezelő írásbeli szerződéssel adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatfeldolgozók az Alapítvánnyal önkéntes jogviszonyban álló személyek. Az adatfeldolgozók nyilvántartását az Adatvédelmi tájékoztató melléklete rögzíti.

Az adatfeldolgozók jogosultak az adatkezelő utasításainak megfelelően Önnel a kapcsolatot felvenni, például egy rendezvény megszervezéséhez szükséges munkaerőigény felmérése céljából.

Adatok továbbítására minden esetben csak az érintett felhatalmazása vagy jogszabály felhatalmazása alapján kerül sor.

5.2. Adatbiztonsági intézkedések

Az Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, továbbá a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az Alapítvány által választott informatikai, műszaki rendszerek alkalmasak az adatkezelési céloknak és a kezelt személyes adatok mennyiségének megfelelő védelemre.

Az Alapítvány a személyes adatok kezelésére harmadik személy szolgáltatásait igénybe veheti feltéve, hogy a harmadik személy adatkezelésre vonatkozó gyakorlata megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak. A felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával a harmadik személy által történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja. Az adatkezelő a hírlevelek tekintetében a [MailChimp; 512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA], aki a www.mailchimp.com oldalon tárolja az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig.

Az Alapítvány adatfeldolgozó önkénteseinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett az esetleges számítógépes támadások és csalások ellen, az Alapítvány azonban kizár minden felelősséget a külső, harmadik személyek által okozott esetleges károkért.

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az alábbiakról:
– az Alapítvány milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli,
– egy esetleges adatvédelmi incidens (az adatvédelmi incidens a személyes adataihoz történt jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, megsemmisülés esete, így például, ha valaki az adatbázisról másolatot készít, és azt közzéteszi az interneten) esetén annak körülményeiről, hatásairól, valamint az elhárításra megtett intézkedésekről
– az Alapítvány kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Az Alapítvány az Ön kérelmét a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül, közérthető formában az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Alapítvány módosítsa személyes adatát. Az Alapítvány a kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Továbbá az Alapítvány évente egyszer e-mail üzenetben megkeresi Önt annak érdekében, hogy felhívja a személyes adataiban történő változás bejelentésére.

6.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Alapítványtól a személyes adatainak a törlését.
A törlési kérelmet az Alapítvány abban az esetben utasítja el, ha jogszabály vagy valamely belső szabályzat az Alapítványt a személyes adat további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Ebben az esetben az Alapítvány értesíti Önt erről a tényről. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Alapítvány az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és a törlésről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

6.4. A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatát az Alapítvány zárolja (adatzárolás az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából, azaz például, ha Ön nem akar kilépni a mozgalomból, de egy ideig nem akar tájékoztatást, hírlevelet kapni vagy kapcsolatot tartani a mozgalommal). A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

6.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Alapítvány a személyes adatait közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Alapítvány hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

Továbbá Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén.

Az Alapítvány a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított, legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak megalapozottságáról döntést hoz, a döntésről pedig Önt írásban tájékoztatja.

7. Cookie-k

7.1. A sütik

A sütik (cookies) kisméretű adatcsomagok, amelyet az internetezésre használt eszköz a fájlrendszerében tárol. A sütiket a webszerver készíti el és küldi el az eszköznek, amelyet az minden kérés alkalmával visszaküld a szervernek. Kétféle süti létezik: ideiglenes és állandó. Az ideiglenes sütik csak a munkamenet idejére tárolódnak, a kozosorszagmozgalom.hu elhagyása után törlődnek. Az állandó sütik meghatározott ideig vagy kézzel történő törlésükig tárolódnak az eszközön.

A kozosorszagmozgalom.hu sütijei és az általunk használt harmadik féltől származó sütik semmilyen személyes adatot nem tárolnak.

7.2. A sütik felhasználása

A kozosorszagmozgalom.hu a sütiket arra használja, hogy pontosabb képet kapjon a látogatói tevékenységéről: információt gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat.

7.3. A sütik engedélyezése és törlése

A legtöbb böngésző alapbeállításai szerint engedélyezi a sütik tárolását az eszközön. A sütik kezelése a böngészőben beállítható: a felhasználó megakadályozhatja, korlátozhatja a sütik elhelyezését vagy értesítheti a felhasználót azok tárolásáról. Fontos azonban tudni, hogy a sütik tárolásának korlátozása vagy megakadályozása negatívan befolyásolhatja a weboldal bizonyos funkcióinak működését.

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, hogy először vegyen fel a kapcsolatot az Alapítvánnyal az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, a helyzet békés, megegyezésen alapuló rendezése érdekében. Ez az Alapítvány által tett javaslat, amellyel Ön nem köteles élni. Amennyiben a helyzet nem kerül rendezésre tárgyalásos úton az Alapítvány és Ön között, vagy nem kívánja ezt a módot igénybe venni, úgy a következő jogérvényesítési lehetőségei vannak:

– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36(1)391 1400
Fax: +36(1)391 1410
E-mail: [email protected]
Honlap: http://www.naih.hu

– Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet az Alapítvány ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).