A Közös Ország Mozgalom politikai értéknyilatkozata

Kivonat

A mozgalom neve

A közös ország azt jelenti, hogy a bennünket egyénileg sújtó igazságtalanságokat a közösség problémájaként kezdjük vizsgálni, majd a sors- és érdekközösségünk felismerése után közösségileg vágunk neki ezek megoldásának. Amikor közösségi cselekvésről beszélünk, nem az egyén elsorvasztása, vagy béklyók közé szorítása a célunk – épp ellenkezőleg! Meggyőződésünk, hogy az egyén kibontakozása is csak akkor lehetséges, ha a politikai és gazdasági érdekcsoportok túlhatalmától mentesen, azaz a foglyul ejtettségből kiszabadulva tud az lenni az ország, aminek lennie kell ahhoz, hogy mindez megvalósuljon: közös.

Szervezetünket deklaráltan politikai szervezetnek tekintjük. Meggyőződésünk szerint a politika elsődleges feladata a társadalmi igazságtalanságok elleni küzdelem, ebből adódóan mozgalmunk is ezt a célt tűzi ki maga elé: hogy aktuálisan a társadalmi igazságtalanságok melyikének felszámolásáért kíván küzdelmet folytatni a mozgalom, arról a mindenkori tagság és kizárólag a tagság dönt, saját hatáskörében.

A közös ország tehát az, ahol a közös ügyeinket közösen intézzük.

Miért mozgalom?

Mozgalmunk célja, hogy érdekegységbe tömörítse az elégedetlen polgártársak széles tömegeit, hogy aktív, közösségi cselekvővé formálja és így segítse őket az igazságtalanság elleni küzdelmükben. Mozgalmunk nem törekszik a közhatalom megragadására, nem indul semmilyen választáson: célja abban áll, hogy a társadalmi igazságosság általános célkitűzését konkrét, aktuális kampánycélokat kijelölve mozdítsa elő. A mozgalom éppen ezért dinamikus szervezet: konkrét célokért küzd, konkrét kampányokat folytat. Nem foglalkozik az országban tapasztalható társadalmi problémák mindegyikével, hanem arra törekszik, hogy fókuszáltan és területileg kiterjedten mozgasson meg minél szélesebb tömegeket aktuális kampányának sikeres megvalósításához.

Mozgalmunk célja továbbá, hogy a politikai részvétel és a közös cselekvés lehetőségét biztosítsa a polgártársak legszélesebb köre számára. Ennek érdekében a mozgalom képzéseket, politikai rendezvényeket, oktatási programokat szervez és segít létrehozni. Mozgalmunk kifejezett célja, hogy széles tömegeket érjen el, és széles tömegek számára biztosítsa a demokratikus részvétel és vélemény nyilvánítás lehetőségét: éppen ezért mozgalmunk akcionista, megmozdulás-orientált, cselekvés-vezérelt. Mozgalmunk nem támogat egyetlen létező politikai pártot sem, de együttműködésre lép mindegyikkel, amely szövetséget képes vállalni a mozgalom által kitűzött célok megvalósításában!

Alapértékeink

Mozgalmunk az erőszakmentesség elvét vallja: sem verbális- sem fizikai erőszakot nem alkalmazunk politikai céljaink elérésének érdekében. Politikai ellenfeleink emberi méltóságát semmilyen körülmények között meg nem kérdőjelezzük, ha konfrontációt kell vállalnunk, azt erőszak alkalmazása nélkül, békésen és szeretetteljesen tesszük meg.

Mozgalmunk elsődleges fontosságúnak tartja az egyenlőség elvét, aminek érvényesüléséhez szükséges a jog- és az esélyegyenlőség elérése – különös tekintettel a nemek közti egyenlőségre -, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a szegénység mérséklése. Valljuk, hogy mindenkit azonos szabadságjogok illetnek meg. Ehhez nélkülözhetetlen a szociális jogok biztosítása, az állam alapvető, kiemelkedően fontos feladatának tartjuk, hogy a politikai közösség minden tagja számára biztosítsa az emberhez méltó élet lehetőségét, (ideértve annak anyagi előfeltételeit is), az alapvető szükségletek kielégítéséhez – a megélhetés minimumához, a lakhatáshoz, oktatáshoz, művelődéshez és egészségügyi ellátáshoz – való hozzáférést, illetve az ehhez szükséges intézményi feltételek megteremtését.

A szociális jogok érvényesülése, az esélyegyenlőség biztosítása és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében szükségesnek látjuk egy jóléti állam kialakítását, ami a szegénységben vagy létbizonytalanságban élők érdekében működteti az állami újraelosztást; ami a szegénység és az egyenlőtlenség strukturális okainak az orvoslását tekinti feladatának; amiben elfogadhatatlan a szegénységben élők szabadságjogainak korlátozására vagy megalázására irányuló minden törekvés; amelyben a pénzbeli ellátások színvonalát, a szociális szolgáltatások minőségét, és a szociális ügyintézés menetét egyaránt az emberi méltósághoz való egyetemes emberi jog eszméje vezérli. Az intézményesített szolidaritás elérését kívánjuk, melyben kiemelt szerepet tulajdonítunk az államnak. Ha az állam nem teljesíti ezen feladatát, a civilek kötelességének tartjuk a segítségnyújtást és sorsközösség vállalást. Úgy gondoljuk, hogy a teljeskörű joguralom a hatalmi ágak szétválasztása és azok függetlensége révén valósulhat meg, amennyiben a jog előtt minden ember egyenlő, és egyenlő hozzáféréssel bír az állami intézményrendszerekhez. A jogállam elismeri az emberi jogok elidegeníthetetlenségét, valamint átláthatóságával biztosítja a társadalom általi kontrollálhatóságot. A joguralom ugyanakkor csak egy igazságos államban valósulhat meg, az alapvető emberi- és szabadságjogok tiszteletben tartásával, a szociális jogok érvényesülésével, és a szélsőséges gazdasági egyenlőtlenségek csökkentésével.

Elutasítjuk a gazdasági és politikai elnyomás minden formáját, helyette a fenntarthatóságot szorgalmazzuk a természeti, kulturális és szociális erőforrások tekintetében is. A legteljesebb körű együttműködésre, konszenzuskeresésre törekszünk, hiszen csak közösen tudjuk jobbá tenni az országot, melyben élünk.

Mozgalmunk jelen politikai értéknyilatkozatát nem tekintjük véglegesnek, ami nem jelenti azt, hogy a jelen nyilatkozat elfogadása után az abban foglaltakat a mozgalom és annak tagsága ne tekintené irányadónak és kötelező érvényűnek, hanem pusztán annyit jelent, hogy fenntartjuk a jogát annak, hogy a következő egy évben továbbfejlesszük, és ha szükséges, újraalkossuk a jelen dokumentumot és az abban foglaltakat.